Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Dolní Dunajovice

Návštěv :
Celkem : 4616
Týden : 12
Dnes : 0
podrobnosti


KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny v Dolních Dunajovicích

 

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Dolních Dunajovicích schválenou zastupitelstven obce usnesením ze dne 11.12.2002 vydávám tento knihovní řád :

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

 

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zák.č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdilu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) - informace o katalozích, fondech a využíévání knihovny

    - informace z oblasti veřejné správy

    - ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

    - přístup na internet

 

2. Služby uvedené v odstavci 1b a 1c tohoto knihovního řádu ( dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby : vystavení nového průkazu uživatele.

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadvkem § 4, odst. 2-4 zák. č.257/2001 Sb.

 

4. Veškeré finanční částky ( manipulační poplatky, sankční poplatky) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická a právnická osoba vydáním průkazu uživatele ( čtenářského průkazu) na základě vyplněné a podepsané přihlášky.

 

2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.  

 

Čl.4

Ochrana osobních údajů

 

1. Knihovna vyžaduje k registraci osobní údaje : jméno, příjmení a bydliště.

2. Osobní údaje jsou využívání k registrování čtenářů v seznamu čtenářů a průkazu čtenáře.

3. S osobními údaji je oprávněna manipulovat knihovnice MK a jsou uloženy v knihovně.

 

 

Čl.5

Základní povinnosti a práva uživatelů

 

1. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu.

2. Jestliže uživatel nedoržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny, tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl.6

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na flash disk informace získané z bází dat zpřístupněných v internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatelea k jeho studijním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

 

 

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 7

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhl. Min.kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NKČR.

 

 

Čl.8

Rozhodnutí o půjčování

 

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 7 odst.1 tohoto KŘ s výjímkou dokumentů :

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahratitelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

 

 

Čl.9

Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až 3krát o1 měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument jiný uživatel.

2. Uživatel si může ústně požádat o rezervaci dokumentu.

3. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku dokumentu z MVS.

 

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňovánín nebo jiným způsobem do dokumentu zasahovat.

 

 

Čl.11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5. Do vypořádání pohledávky má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl.12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1. Knihovna může podle povahy dokumentu jeho půjčení nahradit kopií.

2.Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, jee-li zhotovení kopie v rozporu s právními púředpisy ( porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

 

 

 

 

VI.

 Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl.13

Ztrráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

Čl.14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1. Nevrácení výpůjček knihovna vymáhá upomínkami. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje dopis obecního úřadu a potom vymáhání právní cestou.

2. Poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení lhůty stanovené první upomínkou.

 

Čl.15

Náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti

( podle občanského zákoníku § 442 odst. 2, kde se stanoví : " Škoda se hradí v penězích, požádá-li však poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.")

2.Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2. Součástí knihovního řádu jsou přílohy.

3. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

 

VI.

Přílohy knihovního řádu

 

1. Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Dolních Dunajovicích.